Društvo

O nas

Osnovna dejavnost TD občine Duplek je, da skupaj z vsemi zainteresiranimi na območju občine spodbujamo skupne projekte, ki zagotavljajo razvoj turistične ponudbe. Nadaljevanje doseganja ciljev razvoja turizma na že obstoječi infrastrukturi in z aktivnosti, ki so že del našega programa. Potrebno pa je razvijati nove programe ter slediti trendom, ki se ponujajo za razvoj turizma.Turizem je široka tematika, ki zahteva veliko znanja, izkušenj in tudi finančnih sredstev. Da lahko takšnim ciljem turističnega razvoja sledimo je potrebno izobraževanja vodstvenih ljudi v društvo in na nivoju lokalne skupnosti.Precej organizacij je, ki v ta namen prirejajo seminarje, posvete, okrogle mize na katere vabijo zainteresirane člane društev z namenom izobraževanja. Zelo aktivni na tem področju so " Štajerska turistična zveza" in združenje nevladnih organizacij v kateri so društva najštevilčnejše zastopana. Zelo pomembno je področje obveščanja. v ta namen posvečamo veliko truda z namenom, da bi naše občane nepristransko in izčrpno obveščati in to predvsem na način, ki je dostopen slojem prebivalstva.Izdali smo turistični vodnik po občini Duplek postavili v sodelovanju občine več turističnih tabel na vidnih in varovanih mestih za dostop domačim in tujim turistom. Obveščamo tudi preko Novic občine Duplek na srečanjih z člani in nenazadnje preko internetnih strani katero pravkar odpirate.

Občni zbor

Po veljavnem statusu mora društvo vsako leto izvesti letni občni zbor za vse članice in člane. Namen občnega zbora je, da seznani člane društva o delu za preteklo obdobje, finančnim poslovanjem ter poda smernice za delo v tekočem letu. Občni zbor je namenjen tudi ali predvsem za druženje članov. Na občnem zboru se poravnava članarina društva. Občni zbor se izvede v prvi polovici februarja.

Začetki in vizije

Velikokrat je bila izražena želja po enotnem turističnem društvu, ki bi delovalo in zagotavljalo turistično ponudbo na celotnem območju občine Duplek.

Leta 2004 je pobudo, da se prične postopek za ustanovitev turističnega društva, podal g. Franjo Kosi. V postopek ustanavljanja društva sta se vključila Stanko Germauvc in Milan Kokot kot sopodpisnika akta o njegovi ustanovitvi. Društvo je bilo ustanovljeno 19. februarja 2004 na ustanovnem občnem zboru na turistični kmetiji Slanič v Žikarcah 37.

Sprejet je bil sklep za registracijo društva, in sicer sklep o ustanovitvi Turističnega društva Duplek s sedežem v Zg. Dupleku 91b.

Osnovni namen društva je celovito uresničevanje turistične ponudbe v občini Duplek.

Soglasno je bil sprejet statut društva. Izvoljeni so bili vsi potrebni orani društva: za predsednika je bil soglasno izvoljen Franjo Kosi, za podpredsednika Stanko Germauvc, za tajnico Marjana Predan, za finančno svetovanje Marija Kokot. Izvoljen je bil tudi 11-članski upravni odbor društva: Marjan Štiftar, Anton Slanič, Stanko Breg, Albert Žmag, Ivo Pušnik, Franc Perko, Jože Murko, Janko Poštrak, Vinko Krajnc, Milko Lešnik, Milan Kokot, Stanko Germauc. Predsednik upravnega odbora je postal Franjo Kosi.

Nadzorni odbor: predsednik Jože Romih, člani Branko Bračko, Dragica Germauc, Vitka Vogrin, Milan Šamec.

Častno razsodišče: predsednik Jože Poštrak, člani Marija Kosi, Darinka Barta, Sonja Šabeder, Dragica Majerič, Milan Škrbot.

Uradni zastopnik društva je Franjo Kosi, njegov namestnik pa Stanko Germauc.

Na podlagi sprejetih sklepov je Turistično društvo Duplek oddalo vlogo z vsemi potrebnimi dokumenti za registracijo na Upravno enoto Maribor. Na podlagi vlogi Turističnega društva Duplek je o registraciji društva Upravna enota Maribor izdala 18. marca 2004 naslednjo odločbo: V register društev, ki ga vodi Upravna enota Maribor, se vpiše pod zaporedno številko 1127 novoustanovljeno društvo z imenom Turistično društvo Duplek, z matično številko 1743031.

Sedež društva je Cesta k Dravi 6, 2241 Sp. Duplek

Zastopnik društva je Franjo Kosi.

Osnovne naloge društva, ki izhahajo iz statuta so:

  • Sodelovanje z občino, vaškimi skupnostmi, drugimi društvi v občini in zunaj nje pri ustvarjanju možnosti za razvoj turističnega društva in turizma,

 

  • Komuniciranje z ljudmi, obveščanje in usmerjanje prebivalstva občine v razvoj turizma ter urejanje krajev v občini,

 

  • Pomoč lokalne skupnosti in pospeševanje turistične propagande društva ter raziskave turističnih dejavnosti v občini,

 

  • Opravljanje turistične dejavnosti po pogodbi, ki jo zaupa društvu občina Duplek,

 

 • Vse turistične aktivnosti društva pri razvoju krajev, vzgojno-izobraževalne turistične dejavnosti, informativne dejavnosti pomoči društva na področju razvoja turističnih kmetij, turistične ureditve zanimivih zgodovinskih objektov, hiš in naselij v občini, ki jih terjata napredek in razvoj turizma ter se skladajo z značajem in vlogo turističnih društev.Za opravljanje teh dejavnosti ima društvo stalne ali občasne odbore ali komisije:

  • Odbor za razvoj turizma in turistične propagando( turistične karte, turistične table, turistične oznake, zloženke….)

 

  • Odbor za hortikulturo (tekmovanje za lep, čist in s cvetjem okrašen dom),

 

  • Odbor za varovanje kulturne in naravne dediščine,

 

  • Odbor za prireditve,

 

  • Odbor za pohodništvo,

 

 • Programski odbor.Spodbudna je dejavnost članstva v društvu, kajti skoraj vsak član aktivno deluje v enem ali več odborih ali komisijah. Na občnem zboru na začetku leta 2005 je bil sprejet predlog kratkoročnega plana dela za obdobje dveh let. Plan je sestavljen tako, da zagotavlja celotno turistično ponudbo v občini Duplek, tako da se bodo programi izvajali po za to ustanovljenih odborih. Aktivnosti tečejo na vseh področjih, vendar na nekaterih bolj, na drugih manj intenzivno, odvisno od potrebnih finančnih sredstev.

Na področju razvoja in promoviranja turizma v občini je v pripravi zloženka, ki bo prva tovrstna predstavitev celotne turistične ponudbe za območje občine Duplek. V izdelavi je zelo podroben zemljevid občine, na katerem bodo vrisane pomembne turistične znamenitosti, obširno opisane v zloženki. Turistični zemljevidi bodo nameščeni na primernih stojalih – kozolcih na vidnih in pomembnih krajih v občini.

Na področju izobraževanja turistične dejavnosti organiziramo seminarje, okrogle mize in razprave o aktualnih turističnih temah, kako najbolje izkoristiti dane možnosti in iskati še neizkoriščene oblike turistične ponudbe.

Imamo stike in se povezujemo s turističnimi društvi zunaj naše občine. S tem pridobivamo znanje in izkušnje, predvsem pa skupaj organiziramo opisane oblike izobraževanja.

Prav tako sodelujemo z drugimi društvi v občini, s katerimi lahko skupaj oblikujemo turistično ponudbo. Zelo smo veseli, da nam je uspelo z našo pohodniško sekcijo pridobiti veliko število naših občanov, da se udeležujemo izletov, pohodov in drugih prireditev, ki jih pripravimo. Prav ta oblika turizma kot potrošnika ponudbe je zelo pomembna z vidika spoznavanja novih krajev, ljudi in zlasti z vidika družabnega življenja. Zavzemamo se za turizem po meri človeka, za turizem v varnem in gostoljubnem okolju, za turizem kot kakovost in način življenja, za turistični razvoj po meri slogana Turizem smo ljudje.

O društvu

Osnovna dejavnost TD občine Duplek je, da skupaj z vsemi zainterisiranimi na območju občine spodbujamo skupne projekte, ki zagotavljajo razvoj turistične ponudbe. Nadaljevanje doseganja ciljev razvoja turizma na že obstoječi infrastrokturi in z aktivnosti, ki so že del našega programa. Potrebno pa je razvijati nove programe ter slediti trendom, ki se ponujajo za razvoj turizma.Turizem je široka tematika, ki zahteva veliko znanja, izkušenj in tudi finančnh sredstev. Da lahko takšnim ciljem turističnega razvoja sledimo je potrebno izobraževanja vodstvenih ljudi v društvo in na nivoju lokalne skupnosti.Precej organizacij je, ki v ta namen prirejajo seminarje, posvete, okrogle mize na katere vabijo zainteresirane člane društev z namenom izobraževanja. Zelo aktivni na tem področju so " Štajerska turistična zveza" in združenje nevladnih organizacij v kateri so društva najšteviljčneje zastopana. Zelo pomebno je področje obveščanja. v ta namen posvečamo veliko truda z namenom, da bi naše občane nepristransko in izčrpno obveščati in to predvsem na način, ki je dostopen slojem prebivalstva.Izdali smo turistični vodnik po občini Duplek postavili v sodelovanju občine več turističnih tabel na vidnih in varovanih mestih za dostop domačim in tujim turistom. Obveščamo tudi preko Novic občine Duplek na srečanjih z člani in nenazadnje preko internetnih strani katero pravkar odpirate.

Več prispevkov

 1. Kontakt