Znamenitosti

Kulturne znamenitosti

GRAD VURBERK Z OKOLICOVurberk, ki se je do leta 1982 imenoval Vumpah, je naselje na jugozahodnem obrobju Slovenskih goric na levi strani Drave. Na 435 metrov visokem griču so razvaline gradu. Prvi je bil sezidan v 12. stoletju, a je bil grič očitno naseljen že pred tem, saj so arheologi našli na tem mestu ostanke gradišča. Leta 1267 je bil grad porušen, zato so gospodje Ptujski leta 1278 sezidali novega. Njegovi lastniki so bili kasneje Stubenbergi, Herbersteini, Attemsi in potem ponovno Herbersteini. Konec 16. stoletja so štirikratni grajski kompleks na dvoriščni strani obogatili z arkadnimi hodniki in renesančno triforo, ki je zdaj na blejskem gradu, vurberški kamniti vodnjak s kovanim ogrodjem in kolesom na pedala, redek tudi v širšem evropskem prostoru, pa je na Ptuju. Grad so v 16.stoletju obdali z obzidjem in s stolpi. Pod gradom je cerkev Device Marije, ki se prvič omenja leta 1336, sedanja pa je bila sezidana med leti 1773 in 1776. V ostenje je vzidanih več renesančnih protestantskih nagrobnikov. Kogar zanimajo kulturnozgodovinski spomeniki, bo torej za obisk Vurberka našel dovolj razlogov. Nič manj ne bodo zadovoljni ljubitelji narave in lepih razgledov, kajti z grajskega griča seže pogled daleč v pokrajino, spomladi ozaljšano z živo zelenim brstjem in cvetočimi drevesi. V tem naravnem okolju je radiestezist Ivan Benko odkril 31 energetskih točk. O delovanju bioenergetskih točk pričajo številni obiskovalci. V neposredni bližini gradu se nahaja najvišji vrh Slovenskih goric Grmada (460m).SAKRALNI SPOMENIKI

Cerkev sv. Barbare v KoreniCerkev je enoladijska s poligonalnim prezbiterijem, zvonikom ob severni fasadi. Zunanjščina je preprosta, notranjščina pa poznobaročna. Oprema je poznobaročna. Cerkev stoji na mestu prejšnje kapele, ki se prvič omenja leta 1639. Leta 1717 so jo podrli in cerkev zgradili leta 1776. Obokali so jo leta 1867 in takrat tudi opremili. Predvsem je pomembna kot prostorski poudarek v slovenje goriški krajini. Posebej je treba omeniti čudovito okolico in park okoli cerkve, katera je pomembna turistična točka. Posebne zasluge in skrb zato ima župnik Karel Vogrin.Cerkev sv. Martina v DvorjanahVelika baročna zgradba ima pred zahodno fasado zvonik z laternasto-čebulasto streho. Polkrožni prezbiterij se zliva z enako visokima ladjo in zakristijo, na severni in južni strani pa sta prizidani enako visoki kapeli z zaobljenimi vogali. Notranjščina je obokana, njene stene členijo pilastri in ogredja. Oprema je baročna. Cerkev se omenja leta 1410, vendar so jo leta 1782 povečali in predelali po načrtih Janeza Fuchsa. Cerkev stoji na robu dravske terase in je prostorski poudarek zaselka.Cerkev sv. Marije v VurberkuCerkev je enoladijska s polkrožnim prezbiterijem, zvonikom s čebulasto streho nad vzhodno fasado in prizidano zakristijo. Odlikuje jo bogata členitev vzhodne fasade z enojnimi in dvojnimi pilastri ter volutama, ki sledita strešnemu zatrepu. Notranjščina je kupolasto obokana in poslikana. Oprema je bogata, baročna, v glavnem oltarju stoji gotski kip matere Božje. V notranje in zunanje cerkvene stene je vzidanih več zelo kvalitetnih nagrobnikov grofov iz Vurberka. Cerkev je bila prvotno gotska in posvečena sv. Miklavžu - zavetniku splavarjev. Prvič se omenja leta 1336. Današnja zgradba je iz leta 1776, zgrajena po Fucshsovih načrtih. Cerkev je kvaliteten celostni spomenik.ARHEOLOŠKI SPOMENIKI


-Dvorjane: skeletni grobovi

- Jablance: rimsko gomilsko grobišče

- Sp. Korena: prazgodovinska naselbina

- Vurberk: eneolitske keramične najdbe

- Vurberk: prazgodovinska naselbina

- Zg. Duplek: staro slovansko najdbišče

- Vurberk: rimski nagrobnik

- Zg. Korena: gomila